Middelbare scholen

Het onderwijs op middelbare scholen is slecht ingericht op de begeleiding van kinderen met b.v. dyslexie of andere moeilijkheden op het gebied van taalverwerving. Er is tegenwoordig wel oog voor de problematiek op de meeste middelbare scholen, maar door gebrek aan tijd, meestal overvolle klassen en soms ook gebrek aan voldoende kennis van zaken wordt er in de praktijk weinig extra steun geboden aan kinderen met specifieke problemen.


Intelligente kinderen.

Heel vaak hebben de problemen niets te maken met het IQ van het kind. Ook zeer intelligente kinderen kunnen last hebben van dyslexie of taalzwakte. Ze voldoen vaak niet aan de eisen die gesteld worden aan het vermogen bepaalde kennis en vaardigheden te reproduceren.

De meeste scholen zoeken een oplossing in het stellen van niet al te hoge eisen: maar al te vaak wordt een niveau lager in het onderwijs als de oplossing aangedragen. Wat men vergeet is dat de problemen hierdoor niet opgelost worden. Ook op een lager niveau blijven dezelfde moeilijkheden zich vaak voordoen. Vaak is er een probleem bijgemaakt: het kind voelt zich niet op zijn plaats en gaat twijfelen aan zijn capaciteiten.


Het Onderwijs Centrum

begeleidt kinderen individueel en op hun eigen niveau. We sluiten zeer nauw aan bij wat de kinderen moeten kunnen reproduceren in de klas voor een proefwerk of SO. Het streven is hen weer ‘gewoon’ mee te kunnen laten leren met de rest van de klas. Als de eerste voldoendes gescored zijn, komt het zelfvertrouwen weer terug en gaat het leren vanzelf weer minder gestresst en problematisch. De vicieuze cirkel van het steeds slechter scoren wordt doorbroken en het leerproces kan weer doorgang vinden.

Het uiteindelijke doel is dat de leerling weer zelfstandig zijn weg kan vinden in het onderwijsniveau dat bij hem of haar past.

Kosten

Per uur: €45,00